Performans x 2 / Radosław Lis / Paweł Świerczek - zdjęcie

Średnia ocena

1 oddany głos

9,0 / 10

Performans x 2 / Radosław Lis / Paweł Świerczek

Dwa solowe debiuty, dwie odmienne estetyki, dwa spojrzenia na tożsamość w kontekście lokalności/prowincjonalności.

*English below>>>

Radosław Lis „Don Lis”

Czy, a jeśli to w jakim stopniu, aktor-tancerz może jednocześnie utożsamiać się jako rolnik? Jaki wpływ na autora miało wychowanie w wiejskiej, wielopokoleniowej rodzinie rolniczej? Korzystając z narzędzi jakie w swoim warsztacie posiada, performer stara się przekodować i wyrazić to, co wyniósł z pracy na roli jako fundament w swojej pracy cielesnej w przestrzeni tańca.

Premiera: 8.12.2018, MAAT Festival (Lublin)

Dramaturgia: Andrzej Michalski

Produkcja: MAAT Festival 2018

Radosław Lis – urodzony w 1991 roku, aktor, tancerz, student AST w Krakowie WTT w Bytomiu. Wychował się we wsi Kuczwały w kujawsko-pomorskim. Od najmłodszych lat fascynował się aktorstwem i sztukami plastycznymi. W 2011 rozpoczął przygodę z ruchem - najpierw taniec irlandzki, następnie taniec współczesny. Współpracował m.in. z Kayą Kołodziejczyk („Harnasie pod Wielką Krokwią”), Rafałem Urbackim ("Jaram Się", „Gatunki Chronione”), Rudolfem Zioło („Tlen”), Błażejem Peszkiem („Psychoterapolityka”), Jerzym Stuhrem ("Bal manekinów"), Janem Peszkiem („Gdzie jest Paweł? Czyli chcemy spokoju!”) . Tancerz Wrocławskiego Teatru Tańca ("Klatka z Łez" - reż. chor. Bożena Klimczak). Występuje także dla Teatru Śląskiego w Katowicach ("Himalaje" reż. Robert Talarczyk, chor. Kaya Kołodziejczyk). Doświadczenie i warsztat zdobywał u m.in. J. Łumińskiego, J. Skubaczkowskiego, S. Hefczyńskiej-Lewandowskiej,E. Makohona, W. Bechtera, M. Kuźmińskiego, B. Klimczak, Shi Bo, J. Gallaghera, S. Majewskiego, J. Święcha, R. Zioło i innych. Wykształcenie plastyczne obudziło w nim fascynację światłem, która zaowocowała współpracą jako reżyser światła z m.in. Piotrem Stankiem ("Emergency Plan"), Kayą Kołodziejczyk ("Ocieram"), Pawłem Urbanowiczem ("Meditations”), Wojciechem Markiem Kozakiem („Multitude”), Why Not? Collective („Nieprzeniknione srebro”). Współpracował z Pawłem Murlikiem jako asystent reżysera światła ("Gdzie jest Paweł? Czyli chcemy spokoju"), („Black is the color”). Spektakle „Nieprzeniknione srebro”, oraz „Black is the color” zrealizował świetlnie na BalletOFFFestival 2018 w Krakowie. Rezydent MAAT Festival 2018, z autorskim solo „Don Liso #dancernawsi”. W swoim dyplomie tanecznym („.Pluto chapter 2nd Trip to Hell”) po za choreografią i tańcem, jest twórcą reżyserii światła. Można go zobaczyć w teledyskach "Królowa Łez" A. Chylińskiej, "All is one" Maria Magdalena / J. Steczkowska, "Sam na sam" Paraliż Band, czy "The game", oraz „Answers” Neeny.

Paweł Świerczek „Wungiel i donga / Of Coal and Rainbow”

Obraz górników wracających z pracy z pomalowanymi na czarno oczami to wspólne dla wielu Ślązaków/Ślązaczek wspomnienie z dzieciństwa. Zanim zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to po prostu węgielna sadza, pytaliśmy: Dlaczego ci mężczyźni noszą makijaż? Przecież mówiono nam, że malują się tylko kobiety.

Oko górnika ma w sobie potencjał nieheteronormatywnej wyrwy w patriarchalnej kulturze śląska „Wungiel i donga / Of Coal and Rainbow” konfrontuje to oko z okiem drag queen (najstarszej na Górnym Śląsku). Co wynika ze zderzenia tych dwóch tradycji i jak śląska społeczność queerowa może użyć ich obu do wykreowania unikatowej lokalnej tożsamości? Czy jej wytworzenie jest w ogóle możliwe a może samokolonizacja jest jedynym sposobem na bycie queer we Wschodniej Europie?

Premiera: 28.09.2018 w ramach projektu Dirty Debüt w Sophiensaele (Berlin)

Idea, na scenie: Paweł Świerczek

Na wideo: Roman Świerczek, drag queen Tara&Krystiano

Produkcja: Dirty Debüt (Sandra Umathum, Björn Pätz & Joshua Wicke)

Podziękowania: Noemi Berenstein, Patryk Chromik, Joanna Rzepka-Dziedzic & Łukasz Dziedzic (Galeria Szara), Beata Głubisz, Martyna Poważa

Paweł Świerczek – absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim oraz Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych na Uniwersytecie SWPS. W 2016 roku wystąpił w roli Stańczyka/Bobby’ego Sandsa w „Weselu” wg Wyspiańskiego w reż. R. Rychcika (Teatr Śląski w Katowicach). W 2017 przetłumaczył na język polski książkę „Chroma. Księga kolorów” Dereka Jarmana (wyd. Silesia Film) oraz napisał dramat „Odwołany”, wystawiony przez Teatr Wóz Tespisa/Teatr Naumiony (reż. I. Woźniak) w ramach projektu Katowicka Runda Teatralna, w którym spektakl zdobył I miejsce. W październiku 2018 wystąpił w performansie „Hybris cz. 1” w reż. D. Biernat i M. Borczucha w ramach Festiwalu Pomada. „Wungiel i donga / Of Coal and Rainbow” jest jego solowym debiutem performerskim.

EN

Two solo debuts, two different aesthetics, two looks at identity in context localness/provinciality.

Radosław Lis „Don Lis”

Can, and if so, to what extent actor-dancer identify as a farmer at the same time? What kind of impact on the author of this piece has the fact of being raised in rural, multigenerational family of farmers? Using the tools he has, the performer tries to transcode and express what he took from working on the farm as a foundation of body work on the field of dance.

Premiered 8.12.2018 at MAAT Festival (Lublin)

Dramaturgy: Andrzej Michalski

Production: MAAT Festival 2018

Radosław Lis – born in 1991, actor, dancer, student at National Academy of Theatre Arts in Cracow, Dance Theatre Department in Bytom. He was raised in Kuczwały village in kujawsko-pomorskie district. Since his childhood he has been into acting and fine arts. In 2011 he started his adventure with movement – first with Irish dance, than contemporary dance. He has been working among the others with Kaya Kołodziejczyk („Harnasie pod Wielką Krokwią”), Rafał Urbacki ("Jaram Się", „Gatunki Chronione”), Rudolf Zioło („Tlen”), Błażej Peszek („Psychoterapolityka”), Jerzy Stuhr ("Bal manekinów"), Jan Peszek („Gdzie jest Paweł? Czyli chcemy spokoju!”). He is a dancer of Wrocław Dance Theatre ("Klatka z Łez" - dir. chor. Bożena Klimczak). He performs also in the Silesian Theatre in Katowice ("Himalaje" dir. Robert Talarczyk, chor. Kaya Kołodziejczyk). His teachers were among the others J. Łumiński, J. Skubaczkowski, S. Hefczyńska-Lewandowska, E. Makohon, W. Bechter, M. Kuźmiński, B. Klimczak, Shi Bo, J. Gallagher, S. Majewski, J. Święch, R. Zioło. His fine arts education led him to fascination with light, which resulted in cooperations as a stage light designer with Piotr Stanek ("Emergency Plan"), Kaya Kołodziejczyk ("Ocieram"), Paweł Urbanowicz ("Meditations”), Wojciech Marek Kozak („Multitude”), Why Not? Collective („Nieprzeniknione srebro”). He coworked with Paweł Murlik as a stage light designer assistant (“Gdzie jest Paweł? Czyli chcemy spokoju"), („Black is the color”). He was an implementer of light in performances „Nieprzeniknione srebro” and „Black is the color” at BalletOFFFestival 2018 in Cracow. He was resident at MAAT Festival 2018, where he prepared his solo performance „Don Liso #dancernawsi”. In his dance diploma („.Pluto chapter 2nd Trip to Hell”) except being a dancer and choreographer, he is also the light designer. He can be seen in music videos such as "Królowa Łez" by A. Chylińska, "All is one" by Maria Magdalena / J. Steczkowska, "Sam na sam" by Paraliż Band or "The game" and „Answers” by Neena.

Paweł Świerczek „Of Coal and Rainbow”

The picture of miners coming back home from work with their eyelines painted black is a common childhood memory among Silesians. Before we realized it’s just coal dirt, we’d been asking ourselves: Why do those men wear makeup? Don’t they say make up is just for women?

Miner’s eye is a potential queer rupture in patriarchal Silesian culture. “Of Coal and Rainbow” confronts this eye with an eye of the drag queen (the oldest one in the Upper Silesia). What comes up of mixing up those two traditions and how Silesian queer community can use it to create unique local identity? Is it even possible or is self-colonization the only way to be queer in Eastern Europe nowadays?

Premiered 28.09.2018, Dirty Debüt project at Sophiensaele (Berlin)

Idea, performance: Paweł Świerczek

On the video: Roman Świerczek, DQ Tara&Krystiano

Editing, photos: Natalia Kaniak

Production: Dirty Debüt (Sandra Umathum, Björn Pätz & Joshua Wicke)

Special thanks: Noemi Berenstein, Patryk Chromik, Joanna Rzepka-Dziedzic & Łukasz Dziedzic (Galeria Szara), Beata Głubisz, Martyna Poważa

Paweł Świerczek – graduated from culture studies at the University of Silesia and Laboratory of New Theatrical Practices at SWPS University. In 2016 he played a role of Stańczyk/Bobby Sands in “Wesele” (“The Wedding”) based on stage play by Wyspiański directed by R. Rychcik (Teatr Śląski in Katowice). In 2017 he translated to Polish “Chroma. A Book of Color” by Derek Jarman (published by Silesia Film) and wrote stage play “Odwołany” (“Cancelled”) staged by Teatr Wóz Tespisa/Teatr Naumiony (directed by I. Woźniak) during Katowicka Runda Teatralna project – the play won 1st prize. In October 2018 he performed in “Hybris, part 1” directed by D. Biernat and M. Borczuch at Pomada Festival in Warsaw. “Of Coal and Rainbow” is his solo performance debut

Czas trwania: 120 minut

Teatr Druga Strefa

Teatr Druga Strefa założony został w 1997 roku, choć faktycznie działał już aktywnie jako grupa teatralna od 1989 roku -- jest to jeden z pierwszych prywatnych teatrów repertuarowych działających na terenie Warszawy. Dyrektorem teatru jest jego założyciel - Sylwester Biraga. Obecnie siedziba teatru znajduje się na warszawskim Mokotowie w postindustrialna przestrzeni przy ul. Magazynowej 14a.

Repertuar Teatru Druga Strefa jest niezwykle bogaty - znaleźć w nim możemy wiele form i gatunków teatralnych m. in. spektakle dziecięce, spektakle lalkowe, a także teatr tańca i burleską. Teatr Druga Strefa w swojej ofercie ma również spektakle reprezentujące klasykę teatralną, a także dzieła współczesne. Teatr Druga Strefa przede wszystkim tworzy własne spektakle, jednak na jego scenie pojawiają się również spektakle gościnne tworzone przez teatralnych debiutantów, artystów offowych, niezależnych oraz alternatywnych. W Teatrze Druga Strefa oglądać możemy również różnego rodzaju wystawy i wernisaże.

Teatr Druga Strefa wystawia swoje spektakle na scenach teatralnych znajdujących się na całym świecie m. in. we Francji, Rosji, na Słowacji, Ukrainie i wielu innych. Teatr Druga Strefa doczekał się również prestiżowej nagrody „Coup de Coeur 2009” na Festiwalu w Avignonie w 2009 roku za spektakl autorski „Fin de...”. Teatr Druga Strefa jest również organizatorem festiwalu Dni Teatru na Mokotowie.

Bilety do Teatru Druga Strefa kupić można przez internet za pomocą portalu www.eWejsciowki.pl, a także w kasie teatru, która czynna jest na 30 minut przed spektaklem.

Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl oraz nie ma prawa do zwrotu ani wymiany biletu na inne wydarzenie. Zalecamy przybycie do teatru na 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

Adres i dojazd

ul. Magazynowa 14A
00-652 Warszawa

http://www.teatr2strefa.pl

Widzowie, którym podobało się to wydarzenie, byli również na:

10,0
Średnia ocena

Jutro / 17:00

+ inne terminy

Gatunek: Koncert
10,0
Średnia ocena

22.05 / 19:30

+ inne terminy

Gatunek: Dramat
10,0
Średnia ocena

24.05 / 19:30

+ inne terminy

Gatunek: Komedia

Inne wydarzenia w tej instytucji:

-,-
Średnia ocena

31.05 / 20:00

+ inne terminy

Gatunek: Komedia
7,9
Średnia ocena

15.06 / 21:00

+ inne terminy

Gatunek: Taneczny
Kup bilet