Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego eWejściówki.pl oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej poprzez serwis eWejściówki.pl.

3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług serwisu eWejściówki.pl są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW.

2. Definicje

eWejściówki.pl - serwis internetowy, którego administratorem jest Spółka eWejściówki.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-710) przy ulicy Stefana Okrzei 24/32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000579264, REGON 362762198, NIP 1132896755, o kapitale zakładowym wynoszącym 62 500 zł, opłaconym w całości.

Spółka - Spółka eWejściówki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Organizator wydarzenia artystycznego - podmiot przeprowadzający wydarzenie kulturalne, spektakl, sztukę, koncert, na który sprzedawana jest Wejściówka

Rezerwujący/Użytkownik - klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu w serwisie eWejściówki.pl.

Bilet – bilet z przyporządkowanym numerem fotela na widowni, lub miejsce siedzące bez numeracji – w razie gdy sala teatralna jest nienumerowana.

Wejściówka - rodzaj biletu dający Rezerwującemu możliwość wstępu na wydarzenie artystyczne Organizatora na konkretny termin. Wejściówka nie uprawnia do zajęcia miejsca numerowanego na widowni. Jednakże w razie gdy pozostaną wolne miejsca na widowni i nie będą już wpuszczani na nie widzowie, posiadacze Wejściówek, obecni już na sali, mogą je zająć.

Kod rezerwacji - unikalny ciąg znaków, który widnieje w wiadomości e - mail potwierdzającej zakup Wejściówki. a także na samej Wejściówce

3. Zakup biletów i wejściówek

1. Spółka świadczy w szczególności usługę przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w serwisie eWejściówki.pl oraz usługę zawierania na odległość umów sprzedaży Biletów i Wejściówek.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu eWejściówki.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

3. W serwisie eWejściówki.pl są publikowane oferty zakupu Biletów i Wejściówek na wydarzenia artystyczne.

4. Po dokonaniu wyboru Biletów lub Wejściówek z oferty serwisu eWejściówki.pl, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza poprzez podanie danych kontaktowych imienia, nazwiska oraz adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu).

5. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie korzystania z serwisu eWejściówki.pl.

6. Po wypełnieniu formularza oraz potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu za pomocą umieszczonego w formularzu tzw. „checkbox”, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności PayU.

7. Kwota należności winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, nie później niż w terminie 10 minut. Po upływie 10 minut nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Rezerwacja jest anulowana również w momencie negatywnego przebiegu płatności. Przed podaniem numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego prosimy o upewnienie się, że znajdujecie się Państwo na stronach serwisu internetowego PayU oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://"). Serwis eWejściówki.pl nie odpowiada za skutki podania numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayU odpowiada PayU, zgodnie ze swoim regulaminem. Regulamin płatności znajduje się na stronie PayU: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_USLUGI_PLATNOSCI_ELEKTRONICZNYCH.pdf

8. Po zaksięgowaniu wpłaty, Rezerwujący otrzymuje na podany uprzednio adres e-mail potwierdzenie płatności oraz Bilet lub Wejściówkę w formie pliku PDF wraz z Kodem rezerwacji.

9. Przy wejściu na wydarzenie, należy przekazać wydrukowany Bilet lub Wejściówkę osobie wpuszczającej na widownię lub pokazać Bilet lub Wejściówkę na ekranie telefonu komórkowego. Serwis eWejściówki.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki przesłania Biletu lub Wejściówki wraz z Kodem rezerwacji osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie Biletów lub Wejściówek przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie Biletu lub Wejściówki i Kodu rezerwacji w wyniku nieostrożności Użytkownika. Serwis eWejściówki.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu lub Wejściówki przez Rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego Biletu lub Wejściówki.

10. Prosimy o punktualność, spóźnione osoby nie zostaną wpuszczone na widownię bez możliwości uzyskania rekompensaty.

11. Fakturę za zakupiony Bilet lub Wejściówkę mogą Państwo otrzymać w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie serwisu eWejściówki.pl. Zamówienia na faktury proszę kierować na adres info@ewejsciowki.pl.

4. Zwrot i wymiana Biletów i Wejściówek

1. Organizatorzy wydarzeń artystycznych nie przyjmują zwrotu Biletów lub Wejściówek, dlatego też prosimy o rozważne dokonywanie zakupów. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży Biletów eWejściówki.pl, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Bilety lub Wejściówki zakupione w sposób określony w Regulaminie nie uprawniają do zwrotu pieniędzy z wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i miejsca wydarzenia lub wykupienia opcji zwrotu, która uprawnia do rezygnacji z Biletów wraz ze zwrotem ich kosztu najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany programu, miejsca wydarzenia, terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora lub w przypadku wykupienia opcji zwrotu i zgłoszenia chęci rezygnacji z Biletów najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, eWejściówki.pl dokonuje zwrotu pieniędzy. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za Bilet lub Wejściówkę należy wysłać taką prośbę mailem na adres info@ewejsciowki.pl. Zwrot pieniędzy za Bilety i Wejściówki zostanie przekazany na rachunek karty kredytowej, która została użyta do zakupu lub, jeśli za Bilety lub Wejściówki zapłacono przelewem, na numer konta bankowego, z którego został wysłany przelew, o ile pisemnie Rezerwujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego. Organizatorzy wydarzeń artystycznych nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletów lub Wejściówek.

3. Bilety lub Wejściówki zakupione w sposób określony w Regulaminie nie uprawniają do wymiany na inne wydarzenie z wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i miejsca wydarzenia lub wykupienia opcji wymiany, która uprawnia do wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku odwołania wydarzenia, zmiany programu, miejsca wydarzenia, terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora lub w przypadku wykupienia opcji wymiany i zgłoszenia chęci wymiany Biletów najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, eWejściówki.pl dokonuje wymiany. W celu wymiany Biletów i Wejściówek należy wysłać taką prośbę mailem na adres info@ewejsciowki.pl. W przypadku, gdy Bilety na inne wybrane wydarzenie są droższe, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia brakującej kwoty. Nowe Bilety zostają wysłane na adres mailowy podany podczas zakupu, o ile Rezerwujący pisemnie nie wskaże innego adresu mailowego. Organizatorzy wydarzeń artystycznych nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletów lub Wejściówek.

4. W razie gdyby Rezerwujący nie mógł skorzystać z Biletu lub Wejściówki a serwis eWejściówki.pl nie będzie w stanie przyjąć rezygnacji i dokonać zwrotu pieniędzy, sugerujemy przekazanie Biletów i Wejściówek znajomym - wystarczy przesłać otrzymanego maila z Wejściówką tej osobie. W takich sytuacjach serwis eWejściówki.pl nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

5. Zakup i zwrot Voucherów portalu eWejściówki.pl.

1. Voucher jest to bilet otwarty do wykorzystania na dowolne spektakle z oferty portalu ewejsciowki.pl z określonym terminem ważności.

2. Koszt Vouchera to 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł (zależnie od wybranej opcji).

3. Voucher ma określony termin ważności tj. 6 miesięcy od daty zakupu. Oznacza to konieczność zakupu biletów lub wejściówek poprzez portal eWejściówki.pl do ostatniego dnia ważności Vouchera.

4. Realizacja Vouchera:

 • Aby zrealizować otrzymany voucher należy zakupić miejsca na dowolny spektakl na portalu.
 • Po wybraniu miejsc na formularzu zakupu, należy wprowadzić kod z Vouchera w pole "Kod rabatowy" i kliknąć "Zatwierdź kod".
 • Po prawidłowym wprowadzeniu kodu kwota do opłacenia zostanie pomniejszona o wartość Vouchera.

5. Voucher jest dokumentem uprawniającym Użytkownika do pełnej bądź częściowej zapłaty za bilety lub wejściówki na dowolne wydarzenia kulturalne, których oferta znajduje się na portalu.

6. Jeżeli wartość Vouchera jest niższa od ceny kupowanych miejsc, Użytkownik ma prawo do wykorzystania go do częściowej zapłaty ceny biletu lub wejściówki. Wartość Vouchera zalicza się na poczet ceny biletu lub wejściówki, do wartości nominalnej brutto Vouchera. Pozostała część ceny biletu lub wejściówki musi zostać opłacona przez Użytkownika poprzez system PayU, obsługujący transakcje internetowe na portalu.

7. Jeżeli wartość Vouchera jest wyższa niż cena Wejściówki, niewykorzystana wartość Vouchera nie jest zwracana Użytkownikowi i nie może zostać wykorzystana w celu zapłaty za bilety lub wejściówki podczas następnej transakcji.

8. Jeśli wartość Vouchera jest równa cenie Wejściówki lub wyższa, Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej dodatkowej opłaty.

9. Jeden Voucher może zostać wykorzystany do zapłaty przy jednej transakcji. Jedna transakcja może obejmować płatność za dowolną ilość wejściówek dostępną w ofercie.

10. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną transakcję.

11. Vouchera nie można zwrócić.

12. Za niewykorzystany Voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

6. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Spółkę.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres info@ewejsciowki.pl. lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. Ceny wejściówek w serwisie internetowym eWejściówki.pl

Serwis eWesciowki.pl stara się aby ceny Wejściówek dostępnych dla naszych Klientów były tańsze od najtańszego Biletu normalnego na widownię dostępnego u Organizatora na dane wydarzenie artystyczne.

8. Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w serwisie eWejściówki.pl ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Użytkownika z serwisu.

2. Spółka ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Regulacje w związku z epidemią COVID-19

1. Użytkownik akceptując regulamin oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Użytkownik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej w trakcie uczestniczenia w wydarzeniu.

3. W razie wystąpienia u Użytkownika choroby COVID-19 dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
 • Służbom porządkowym

Polityka prywatności serwisu

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie Użytkownikom portalu „ewejściówki.pl” informacji o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przekazywanych Administratorowi w związku ze współpracą z podmiotami trzecimi lub wykonaniem umowy łączącej Administratora z Użytkownikami. Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Polityką Prywatności z uwagi natreść nowych przepisów o ochronie Danych Osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

10. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka „ewejściówki.pl” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (03-710), ul. Stefana Okrzei 24 lok. 32 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579264, NIP: 1132896755, REGON:362762198 (dalej: Spółka);

11. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem Danych Osobowych jest każda czynność na Danych Osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Spółka przetwarza Dane Osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby ich zbierania, podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.Dane Osobowe przetwarzane w Spółce gromadzone są w zbiorach danych.

Nie podejmujemy czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności Użytkowników. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania dokonamy analizy ich skutków dla ochrony Danych Osobowych oraz uwzględnimy kwestie ich ochrony w fazie ich projektowania.

12. W jaki sposób, jakie Dane Osobowe i na jakiej podstawie będą przetwarzane w Spółce?

Dane Osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:

 • składania zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży biletów oferowanych na portalu „ewejściówki.pl”: - imię; - nazwisko; - adres email; - numer telefonu (opcjonalnie); podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną: - imię; - nazwisko; - adres email; podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • korzystania z usługi przesyłania Ankiet weryfikujących poziom zadowolenia Użytkowników oraz ich osobistych preferencji, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną: - imię; - nazwisko; - adres email; podstawę prawną stanowi prawnie uzasadniony interesy Administratora do doskonalenia oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • organizowania konkursów: - imię; - nazwisko; - adres email (opcjonalnie); - adres do wysyłki (opcjonalnie) podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na udział w Konkursie oraz przesłanie nagrody na wskazany adres do wysyłki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Spółka będzie przetwarzać Dane Osobowe również w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach archiwalnych (dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

13. Komu Spółka będzie udostępniać Dane osobowe?

Spółka będzie przekazywać Dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim zostaną przewidziane postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Spółka ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami Danych Osobowych, przetwarzanych przez Spółkę są przede wszystkim:

 • Podmioty będące organizatorami wydarzeń, na które bilety oferowane są na portalu „ewejściówki.pl” tj. teatry, filharmonie, muzea, domy kultury, kluby muzyczne, ośrodki kulturalne itp;
 • Podmiot świadczący usługę płatności internetowych;
 • Podmiot świadczący usługę hostingu;
 • Podmiot świadczący usługi księgowe;
 • Podmiot świadczący usługi prawne;
 • Podmiot świadczący usługę Newslettera;
 • Podmioty świadczące usługi informatyczne lub programistyczne, usługi obsługi strony www, a także usługi narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej;
 • Podmioty świadczące usługi marketingu;
 • Podmioty świadczące usługi kurierskie;

14. Jak długo Spółka będzie przetwarzać Dane Osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W niniejszej Polityce Prywatności Spółki dotyczącej retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to ze wskazanych podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy Spółka przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody Użytkownika, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
 • w przypadku, gdy Spółka przetwarza Dane Osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie umowy, wówczas będą one przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

15. Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Danych Osobowych?

Spółka jako Administrator Danych Osobowych odpowiada za realizację praw, które przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich Danych Osobowych W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony Danych Osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • dostęp do danych osobowych Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które Spółka przechowuje, jako Administrator Danych Osobowych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila lub telefonicznie;
 • zmiana danych osobowych Zmiany, w tym zaktualizowana swoich Danych Osobowych, każdy Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie maila lub telefonicznie;
 • wycofanie zgody W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody, każdy Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Każdy Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację; Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np., gdy Użytkownik zauważy, że jego Dane Osobowe są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy Dane Osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę albo gdy zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych zostanie cofnięta. Nadto, w przypadku, gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych lub gdy Dane Osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane osobowe powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Spółka zaprzestanie przetwarzania Dane Osobowych, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do nich istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkowników lub Dane Osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z kolei prawo do przenoszenia Danych Osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, w sposób automatyczny.
 • wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Dane Osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie nam maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane wiadomości zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie niezwłocznie odpowiedzi.

Osoby, których Dane Osobowe przetwarza Spółka mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

16. Czy Spółka będzie profilować Dane Osobowe?

W procesie analizy ryzyka będziemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w ankietach, aktywności na stronie oraz dokonywanych zakupów. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o analizy statystyczne. Profilowanie oznacza przetwarzanie Danych Osobowych polegające na wykorzystaniu ich do oceny upodobań i preferencji Użytkowników, pod kątem podejmowania działań marketingowych, których celem jest personalizowania ofert.

17. Czy Spółka wykorzystuje pliki „cookies”?

W celu prawidłowego działania Serwisu, Spółka korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Używkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą, których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Spółka wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Cookies Seriwsu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Spółka wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

Spółka wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Seriwsu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com oraz instagram.com Użtykownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

18. Czy Spółka stosuje sekwencje odwiedzanych stron?

Podczas korzystania z Internetu na każdej odwiedzonej stronie każdy zostawia ślad w postaci informacji elektronicznych. Tego typu informacje, nazywane również danymi nawigacyjnymi, mogą być gromadzone i przechowywane przez serwer strony internetowej. Dane nawigacyjne informują o rodzaju komputera i przeglądarki, z której korzysta użytkownik, a także o adresie strony internetowej, z której użytkownik przeszedł na stronę. Spółka może gromadzić i wykorzystywać dane nawigacyjne w formie zagregowanej w celu anonimowego ustalania, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych podstronach naszej strony internetowej, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie i w jaki sposób może modyfikować podstrony, tak, aby jak najlepiej spełniały potrzeby Użytkowników. Informacje te będą wykorzystywane do poprawy, jakości strony internetowej i świadczonych przez Spółkę usług. Gromadzenie lub wykorzystywanie danych nawigacyjnych będzie odbywać się anonimowo i w formie zagregowanej, i nie będzie zawierać żadnych danych osobowych.

19. Czy Spółka zastosowała metody zapewniające bezpieczeństwo ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych?

Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Spółka wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Spółka wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników;

20. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony Danych Osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony Danych Osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy Dane Osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas Danych Osobowych.

21. Jak możesz się skontaktować, ze Spółka?

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:

Niniejsza polityka została zaktualizowana po raz ostatni w dniu 13 sierpnia 2018 roku.