Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego eWejsciowki.pl oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej poprzez serwis eWejsciowki.pl.

3. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług serwisu eWejsciowki.pl są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW.

2. Definicje

eWejsciowki.pl - serwis internetowy, którego administratorem jest Spółka eWejściówki.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-710) przy ulicy Stefana Okrzei 24/32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000579264, REGON 362762198, NIP 1132896755, o kapitale zakładowym wynoszącym 62 500 zł, opłaconym w całości.

Spółka - Spółka eWejściówki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Organizator wydarzenia artystycznego - podmiot przeprowadzający wydarzenie kulturalne, spektakl, sztukę, koncert, na który sprzedawana jest Wejściówka

Rezerwujący/Użytkownik - klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu w serwisie eWejsciowki.pl.

Bilet – bilet z przyporządkowanym numerem fotela na widowni, lub miejsce siedzące bez numeracji – w razie gdy sala teatralna jest nienumerowana.

Wejściówka - rodzaj biletu dający Rezerwującemu możliwość wstępu na wydarzenie artystyczne Organizatora na konkretny termin. Wejściówka nie uprawnia do zajęcia miejsca numerowanego na widowni. Jednakże w razie gdy pozostaną wolne miejsca na widowni i nie będą już wpuszczani na nie widzowie, posiadacze Wejściówek, obecni już na sali, mogą je zająć.

Kod rezerwacji - unikalny ciąg znaków, który widnieje w wiadomości e - mail potwierdzającej zakup Wejściówki. a także na samej Wejściówce

3. Zakup biletów i wejściówek

1. Spółka świadczy w szczególności usługę przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w serwisie eWejsciowki.pl oraz usługę zawierania na odległość umów sprzedaży Biletów i Wejściówek.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu eWejsciowki.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

3. W serwisie eWejsciowki.pl są publikowane oferty zakupu Biletów i Wejściówek na wydarzenia artystyczne.

4. Po dokonaniu wyboru Biletów lub Wejściówek z oferty serwisu eWejsciowki.pl, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza poprzez podanie danych kontaktowych imienia, nazwiska oraz adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu).

5. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie korzystania z serwisu eWejsciowki.pl.

6. Po wypełnieniu formularza oraz potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu za pomocą umieszczonego w formularzu tzw. „checkbox”, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności PayU.

7. Kwota należności winna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, nie później niż w terminie 10 minut. Po upływie 10 minut nieopłacona rezerwacja jest anulowana. Rezerwacja jest anulowana również w momencie negatywnego przebiegu płatności. Przed podaniem numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego prosimy o upewnienie się, że znajdujecie się Państwo na stronach serwisu internetowego PayU oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od: "https://"). Serwis eWejsciowki.pl nie odpowiada za skutki podania numeru karty kredytowej lub danych rachunku bankowego na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayU odpowiada PayU, zgodnie ze swoim regulaminem. Regulamin płatności znajduje się na stronie PayU: http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/REGULAMIN_USLUGI_PLATNOSCI_ELEKTRONICZNYCH.pdf

8. Po zaksięgowaniu wpłaty, Rezerwujący otrzymuje na podany uprzednio adres e-mail potwierdzenie płatności oraz Bilet lub Wejściówkę w formie pliku PDF wraz z Kodem rezerwacji.

9. Przy wejściu na wydarzenie, należy przekazać wydrukowany Bilet lub Wejściówkę osobie wpuszczającej na widownię lub pokazać Bilet lub Wejściówkę na ekranie telefonu komórkowego. Serwis eWejsciowki.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki przesłania Biletu lub Wejściówki wraz z Kodem rezerwacji osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie Biletów lub Wejściówek przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie Biletu lub Wejściówki i Kodu rezerwacji w wyniku nieostrożności Użytkownika. Serwis eWejsciowki.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu lub Wejściówki przez Rezerwującego lub osoby trzecie, którym udostępnił dane otrzymanego Biletu lub Wejściówki.

10. Prosimy o punktualność, spóźnione osoby nie zostaną wpuszczone na widownię bez możliwości uzyskania rekompensaty.

11. Fakturę za zakupiony Bilet lub Wejściówkę mogą Państwo otrzymać w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie serwisu eWejsciowki.pl. Zamówienia na faktury proszę kierować na adres info@ewejsciowki.pl.

4. Zwrot biletów i wejściówek

1. Organizatorzy wydarzeń artystycznych nie przyjmują zwrotu Biletów lub Wejściówek, dlatego też prosimy o rozważne dokonywanie zakupów. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów eWejściówki.pl, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Bilety lub Wejściówki zakupione w sposób określony w Regulaminie, nie uprawniają do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inne, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i miejsca wydarzenia. W przypadku odwołania, zmiany programu, miejsca wydarzenia lub terminu rozpoczęcia wydarzenia przez Organizatora, eWejsciowki.pl dokonuje zwrotu pieniędzy. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za Bilet lub Wejściówkę należy wysłać taką prośbę mailem na adres info@ewejsciowki.pl. Zwrot pieniędzy za Bilety i Wejściówki zostanie przekazany na rachunek karty kredytowej, która została użyta do zakupu lub, jeśli za Bilety lub Wejściówki zapłacono przelewem, na numer konta bankowego, z którego został wysłany przelew, o ile pisemnie Rezerwujący nie wskaże innego numeru rachunku bankowego. Organizatorzy wydarzeń artystycznych nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletów lub Wejściówek.

3. W razie gdyby Rezerwujący nie mógł skorzystać z Biletu lub Wejściówki a serwis eWejsciowki.pl nie będzie w stanie przyjąć rezygnacji i dokonać zwrotu pieniędzy, sugerujemy przekazanie Biletów i Wejściówek znajomym - wystarczy przesłać otrzymanego maila z Wejściówką tej osobie. W takich sytuacjach serwis eWejściówki.pl nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

5. Zakup i zwrot Voucherów portalu eWejściówki.pl.

1. Voucher jest to bilet otwarty do wykorzystania na dowolne spektakle z oferty portalu ewejsciowki.pl z określonym terminem ważności.

2. Koszt Vouchera to 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł (zależnie od wybranej opcji).

3. Voucher ma określony termin ważności tj. 6 miesięcy od daty zakupu. Oznacza to konieczność zakupu biletów lub wejściówek poprzez portal www.ewejsciowki.pl do ostatniego dnia ważności Vouchera.

4. Realizacja Vouchera:

  • Aby zrealizować otrzymany voucher należy zakupić miejsca na dowolny spektakl na portalu.
  • Po wybraniu miejsc na formularzu zakupu, należy wprowadzić kod z Vouchera w pole "Kod rabatowy" i kliknąć "Zatwierdź kod".
  • Po prawidłowym wprowadzeniu kodu kwota do opłacenia zostanie pomniejszona o wartość Vouchera.

5. Voucher jest dokumentem uprawniającym Użytkownika do pełnej bądź częściowej zapłaty za bilety lub wejściówki na dowolne wydarzenia kulturalne, których oferta znajduje się na portalu.

6. Jeżeli wartość Vouchera jest niższa od ceny kupowanych miejsc, Użytkownik ma prawo do wykorzystania go do częściowej zapłaty ceny biletu lub wejściówki. Wartość Vouchera zalicza się na poczet ceny biletu lub wejściówki, do wartości nominalnej brutto Vouchera. Pozostała część ceny biletu lub wejściówki musi zostać opłacona przez Użytkownika poprzez system PayU, obsługujący transakcje internetowe na portalu.

7. Jeżeli wartość Vouchera jest wyższa niż cena Wejściówki, niewykorzystana wartość Vouchera nie jest zwracana Użytkownikowi i nie może zostać wykorzystana w celu zapłaty za bilety lub wejściówki podczas następnej transakcji.

8. Jeśli wartość Vouchera jest równa cenie Wejściówki lub wyższa, Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej dodatkowej opłaty.

9. Jeden Voucher może zostać wykorzystany do zapłaty przy jednej transakcji. Jedna transakcja może obejmować płatność za dowolną ilość wejściówek dostępną w ofercie.

10. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną transakcję.

11. Vouchera nie można zwrócić.

12. Za niewykorzystany Voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

6. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Spółkę.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres info@ewejsciowki.pl. lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. Ceny wejściówek w serwisie internetowym www.ewejsciowki.pl

Serwis eWesciowki.pl stara się aby ceny Wejściówek dostępnych dla naszych Klientów były tańsze od najtańszego Biletu normalnego na widownię dostępnego u Organizatora na dane wydarzenie artystyczne.

8. Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usługi przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w serwisie eWejsciowki.pl ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Użytkownika z serwisu.

2. Spółka ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Dane osobowe

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy wypełnianiu formularza.

2. Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Wejściówki. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania Spółce na zasadzie określonej w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. W takim zakresie Spółka działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

3. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Spółka umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Spółka zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

4. Spółka nie jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych przez Organizatora.

5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola tzw. „checkbox”. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej.

6. eWejsciowki.pl stosuje pliki „cookies”, które zbierają informacje w celu dostosowania usług do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz służą do tworzenia statystyk. Wyłączenie w opcjach przeglądarki zgody na zapisywanie plików "cookies" może wpłynąć na wyświetlanie strony i powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.