Usta Angeliny - zdjęcie

Średnia ocena

7 oddanych głosów

7,4 / 10

Usta Angeliny

Odpo­wiedź na pyta­nie jak być piękną i młodą jesz­cze nigdy nie była tak pro­sta. Udzie­lają jej codzien­nie nie­zli­czone rekla­mówki kosme­ty­ków, można ją zna­leźć w salo­nach odnowy, kli­ni­kach chi­rur­gii pla­stycz­nej…

Tylko, po co być piękną i młodą? Dla lep­szego samo­po­czu­cia, bo tego ocze­kują męż­czyźni, czy w końcu, bo taka panuje moda… Boha­terki sztuki kre­owane przez Agnieszkę Różań­ską i Kata­rzynę Ter­lecką w iro­niczny i zabawny spo­sób roz­pra­wiają się z pre­sją „kultu mło­do­ści”, przy oka­zji nie oszczę­dza­jąc też męż­czyzn, któ­rym po nocach śnią się usta Ange­liny.

W spektaklu występuje Kata­rzyna Ter­lecka, Agnieszka Różańska.

Czas trwania: 50 minut

Realizacja

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Marek Zga­iń­ski

Opinie naszych widzów (1)

  • 7,0/ 10

    Niesamowity miejsce, kameralny teatr z duszą. Spektakl łatwy i przyjemny. To był świetny pomysł na spędzenie wieczoru.

    wa.....@gm...il.com / 24 września 2017

Mój Teatr - Adres i dojazd

ul. Gorczyczewskiego 2/1A
60-554 Poznań

http://mojteatr.pl/

Kup bilet