Anna Biniak - zdjęcie

Anna Biniak

8,2 / 10

179 oddanych głosów

Absol­wentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Aka­de­mii Muzycz­nej im. I.J. Pade­rew­skiego w Pozna­niu.

Ukoń­czyła wokalne kursy mistrzow­skie u Prof. Hanno Bla­schke (Mona­chium), Prof. Leopolda Spit­zera (Wien), Edith Mathis (Sal­zburg).

Współ­pra­co­wała z Teatrem Wiel­kim. Przez cztery sezony brała udział w nie­miec­kiej pro­duk­cji musi­calu „Skrzy­pek na dachu” Jerry’ego Bocka (niem. tytuł „Ana­te­vka”) z nie­miecką agen­cją arty­styczną KONZERTDIREKTION – Land­graf, wystę­pu­jąc w Niem­czech, Austrii, Szwaj­ca­rii, Bel­gii, Holan­dii i we Wło­szech. Nagry­wała rów­nież spek­ta­kle tele­wi­zyjne dla dzieci u boku nie­za­po­mnia­nej Kry­styny Feld­man.

Ostat­nimi laty kon­cer­tuje pre­zen­tu­jąc się w sze­ro­kim reper­tu­arze od muzyki oratoryjno-kantatowej przez operę, ope­retkę i musical.

Często występuje w:
Spektakle z udziałem tego aktora:

Czułe struny, czyli białe tango

Dramat

Ona kończy ostatniego drinka przy barze, on na scenie pakuje kontrabas. Wszyscy już wyszli, nie ma nikogo, jest tylko zakaz palenia. Czego oczekuje samotna kobieta po przejściach, szukająca mężczyzny z klasą? Jakie ma szanse niespełniony artysta, muzyk grający na dansingach? To komedia o nałogach i umiarze, wierności i zdradzie, spełnieniu i pustce z kobylastym kontrabasem w tle oraz kuszącym aromatem koniaku. Zapraszamy na nietuzinkowy dialog i białe tango w Moim Teatrze.

Szczegóły

Sylwester 2018: spektakl „Nago w kisielu” oraz koncert bluesowo – jazzowy Marka Zgaińskiego

Komedia

Spędź Sylwestra z Moim Teatrem!

Pakiet: spektakl „Nago w kisielu” Marka Zgaińskiego w obsadzie: Anna Biniak i Izabella Tarasiuk oraz koncert bluesowo – jazzowy Marka Zgaińskiego

O spektaklu:
Jest takie polskie przekleństwo – „Obyś nie miał znajomości”. I wygląda na to, że brak znajomości jest o wiele gorszy od „Obyś się smażył w piekle” bo piekło jest iluzoryczne, a brak znajomości konkretny. Bohaterki komedii „Nago w kisielu” nie mają znajomości, wiodą nudne życie bez perspektyw, aż tu nagle pojawia się szansa na wielką zmianę. Być może jedyną. Pojawia się ON. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć do czego dwie kobiety są w stanie posunąć się, żeby nie przepuścić tej szansy, to zapraszamy na spektakl.

Po koncercie możliwość dalszej zabawy przy muzyce. Konsumpcja we własnym zakresie.

Szczegóły

Zamiast goździka - spektakl „Nago w kisielu” oraz koncert jazzowo-bluesowy „Trzeba uważać na serce” Marka Zgaińskiego z towarzyszeniem Marty Wołczeckiej

Komedia

Jest takie polskie przekleństwo – „Obyś nie miał znajomości”. I wygląda na to, że brak znajomości jest o wiele gorszy od „Obyś się smażył w piekle” bo piekło jest iluzoryczne, a brak znajomości konkretny. Bohaterki komedii „Nago w kisielu” nie mają znajomości, wiodą nudne życie bez perspektyw, aż tu nagle pojawia się szansa na wielką zmianę. Być może jedyną. Pojawia się ON. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć do czego dwie kobiety są w stanie posunąć się, żeby nie przepuścić tej szansy, to zapraszamy na spektakl.

Szczegóły

Mężczyzna o północy, czyli noc świra

Komedia

Przypadkowo poznana kobieta, przypadkowo spotkany mężczyzna. Chociaż w naszym uporządkowanym i zaplanowanym życiu nie ma miejsca na przypadki, to jednak one się zdarzają i odkrywają to, czego jeszcze nie wiemy. Wynika też z tego wiele zabawnych sytuacji zwłaszcza gdy zagubiony mężczyzna zapuka w nocy do drzwi samotnej kobiety.

Szczegóły

Nago w kisielu

Komedia

Jest takie polskie przekleństwo – „Obyś nie miał znajomości”. I wygląda na to, że brak znajomości jest o wiele gorszy od „Obyś się smażył w piekle” bo piekło jest iluzoryczne, a brak znajomości konkretny.

Bohaterki komedii „Nago w kisielu” nie mają znajomości, wiodą nudne życie bez perspektyw, aż tu nagle pojawia się szansa na wielką zmianę. Być może jedyną. Pojawia się ON. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć do czego dwie kobiety są w stanie posunąć się, żeby nie przepuścić tej szansy, to zapraszamy na spektakl.

Szczegóły

Faceci na wybiegu

Komedia

Męż­czyźni żyją w prze­ko­na­niu, że znają się na kobie­tach, tylko, że jedni się z tym nie obno­szą, a inni prze­chwa­lają, ale tylko w towa­rzy­stwie innych męż­czyzn.

Gdyby któ­ryś facet w towa­rzy­stwie kobiet stwier­dził, że zna się na kobie­tach to zostałby zwy­czaj­nie wyśmiany. Podobno Freud na łożu śmierci stwier­dził, że bada­jąc całe życie psy­chikę kobiet może o nich powie­dzieć wszystko, z wyjąt­kiem jakie są naprawdę…

Szczegóły